top of page

Algemene Voorwaarden Dehnen-Producties

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

       de opdrachtgever en Dehnen- Producties.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dehnen-Producties,

       voor de uitvoering waarvan door Dehnen-Producties derden dienen te worden betrokken.

1.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldend wanneer dit schriftelijk door opdrachtgever

       en Dehnen-Producties is overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk

       van de hand gewezen.

 

2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Dehnen-Producties zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

       aanvaarding is gesteld.

2.2. Dehnen-Producties kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever

       redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke

       vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding

       opgenomen aanbod dan is Dehnen-Producties daar aan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in

       overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dehnen-Producties anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dehnen-Producties niet tot het verrichten van een gedeelte van

       de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet

       automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Leveringstermijn en uitvoering

3.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn

       overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn

       dient de opdrachtgever Dehnen-Producties derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dehnen-Producties

       dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2. Dehnen-Producties heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3. Indien Dehnen-Producties gegevens nodig heeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de

       overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en

       volledig aan Dehnen-Producties terbeschikking heeft gesteld.

3.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daar van

       noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot

       aanpassing van de overeenkomst overgaan.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al

       dan niet op verzoek ofaanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd

       en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit

       consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk

       overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dehnen-Producties zal daarvan zoveel als mogelijk

       vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn

       van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

       overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

4. Levering en betaling

4.1. Levering van de diensten vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of bij vooruitbetaling met een

       bankoverschrijving.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Uitvoering van de overeenkomst heeft geen overgang of overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot

       gevolg, tenzij Dehnen-Producties en opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. De opdrachtgever beschikt over de vereiste toestemming die nodig is voor het doen uitvoeren van de

       overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Dehnen-Producties tegen alle aanspraken te dier zake.

5.3. Dit geldt tevens, maar niet uitsluitend, in geval de opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor het

       verveelvoudigen van beeld en geluidmateriaal, als onderdeel van de overeenkomst.

5.4. Dehnen-Producties behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

       auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

6. Gebruik van gegevens

6.1. De bij een bestelling opgenomen gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor

       administratieve doeleinden van Dehnen-Producties.

6.2. Indien een bestelling via e-mail tot stand is gekomen, zal het e-mailadres van de opdrachtgever in een

       mailinglist van Dehnen-Producties geplaatst worden. De opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid

       zich van deze mailinglist af te melden.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1. Dehnen-Producties garandeert dat goederen geleverd onder de overeenkomst voldoen aan de gebruikelijke

       eisen en vrij zijn van gebreken, voor een periode van zes maanden. Deze garantie geldt niet als het gebrek

      is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

7.2. Indien Dehnen-Producties aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Dehnen-Producties

       beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de

       aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3. Lichte afwijkingen tussen de als resultaat van de overeenkomst verkregen kopieën en het originele

       materiaal is geen grond voor schadevergoeding, ontbinding of korting van de overeenkomst.

7.4. Dehnen-Producties neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met het aan Dehnen-Producties ter

       beschikking gestelde materiaal voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt

       echter het risico dat, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het materiaal in kwaliteit

       vermindert. Dehnen-Producties is niet aansprakelijk voor vermindering van genoemde kwaliteit, tenzij deze

       is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Dehnen-Producties.

 

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Dehnen-Producties niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de

       overeenkomst. Overmacht is alle situaties waarop Dehnen-Producties geen beslissende invloed kan

       uitoefenen.

8.2. Als de overmacht langer dan twee maanden duurt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden,

       zonder mogelijkheden tot schadevergoeding.

bottom of page